Impact

Meer impact maken met technologie

Organisaties helpen meer impact te maken sinds 2012

Als TwoPurpose helpen we niet alleen organisaties, maar dragen we ook graag zelf ons steentje bij met diverse initiatieven. Zo dragen wij zowel direct als indirect bij aan een betere wereld!

Met het bepalen van de impact maken wij gebruik van de 17 Sustainable Development Goals zoals opgesteld door de Verenigde Naties in 2015, maar dragen we ook direct bij aan impact via onze TwoPurpose Foundation.

TwoPurpose Foundation

TwoPurpose Foundation zet zich in voor maatschappelijke doelen en geeft zo terug aan de maatschappij. Zo helpen wij niet alleen indirect meer impact te maken via onze klanten, maar ook direct. 

Boer met koe in Sweida, Syrië

Sustainable Development Goals

De 17 Sustainable Development Goals zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties.
En wij als TwoPurpose ondersteunen deze doelen graag voor meer impact!

Geen armoede

Uitbannen van armoede in al haar vormen wereldwijd, zoals het verminderen van dakloosheid, verbeteren van toegang tot basisvoorzieningen, en het bevorderen van economische kansen voor iedereen.

Geen honger

Einde maken aan honger door voedselzekerheid te garanderen, de toegang tot voedzame voeding te verbeteren, en duurzame landbouwmethoden te ondersteunen om honger en ondervoeding uit te bannen.

Goede gezondheid en welzijn

Waarborgen van een gezond leven en welzijn voor alle leeftijden door de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, het bevorderen van mentale gezondheid, en het verminderen van ziekten en sterfte.

Kwaliteitsonderwijs

Toegang tot inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen bevorderen door het verbeteren van leeromstandigheden, het ondersteunen van leraren, en het aanbieden van gelijke kansen voor meisjes en jongens.

Gendergelijkheid

Bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes door discriminatie te bestrijden, toegang tot onderwijs en werk te verbeteren, en gendergerelateerd geweld te verminderen.

Schoon water en sanitair

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen door veilige drinkwatervoorzieningen te creëren, rioleringen te verbeteren, en het bevorderen van hygiënepraktijken.

Betaalbare en duurzame energie

Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie door investeringen in hernieuwbare energiebronnen, het verbeteren van energie-efficiëntie, en het uitbreiden van moderne energiediensten.

Eerlijk werk en economische groei

Bevorderen van duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen door werkgelegenheid te creëren, arbeidsrechten te waarborgen, en inclusieve economische ontwikkeling te ondersteunen.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouwen aan veerkrachtige infrastructuur en stimuleren van inclusieve industrialisatie en innovatie door technologische vooruitgang, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en het verbeteren van transport- en communicatieverbindingen.

Ongelijkheid verminderen

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen door eerlijke inkomensverdeling, sociale integratie, en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond.

Duurzame steden en gemeenschappen

Steden veilig, veerkrachtig en duurzaam maken door infrastructuur te verbeteren, toegang tot basisdiensten te vergroten, en het bevorderen van duurzame stadsontwikkeling en groenere stedelijke ruimtes.

Verantwoorde consumptie en productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen door het verminderen van afval, bevorderen van recycling, en het aanmoedigen van verantwoorde bedrijfspraktijken en consumentengedrag.

Klimaatactie

Actie ondernemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden door het verminderen van broeikasgasemissies, bevorderen van hernieuwbare energie, en het implementeren van aanpassingsstrategieën om gemeenschappen weerbaarder te maken.

Leven in het water

Beschermen en duurzaam gebruiken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen door vervuiling te verminderen, overbevissing tegen te gaan, en het behoud van mariene ecosystemen te bevorderen.

Leven op het land

Ecosystemen beschermen en herstellen en duurzaam bosbeheer bevorderen door ontbossing tegen te gaan, biodiversiteit te behouden, en duurzame land- en bosbouwpraktijken te implementeren.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorderen van vredevolle en inclusieve samenlevingen en toegang tot recht voor iedereen door conflicten te verminderen, rechtsstelsels te versterken, en corruptie te bestrijden.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterken van het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling en de benodigde middelen door internationale samenwerking, kennisdeling, en het mobiliseren van financiële middelen voor ontwikkeling.