Impact

Sustainable Development Goals

Behaal Sustainable Development Goals met Salesforce

Van armoede bestrijden tot wereldvrede: de 17 duurzaamheidsdoelen zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties als wereldwijde duurzameontwikkelingsdoelstellen voor 2030. 

TwoPurpose zet zich in om deze doelen te behalen met de technologie van Salesforce.

Lees hier meer over deze Sustainable Development Goals en hoe we diverse klantverhalen geholpen hebben met het behalen hiervan.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterken van het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling en de benodigde middelen door internationale samenwerking, kennisdeling, en het mobiliseren van financiële middelen voor ontwikkeling.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorderen van vredevolle en inclusieve samenlevingen en toegang tot recht voor iedereen door conflicten te verminderen, rechtsstelsels te versterken, en corruptie te bestrijden.

Leven op het land

Ecosystemen beschermen en herstellen en duurzaam bosbeheer bevorderen door ontbossing tegen te gaan, biodiversiteit te behouden, en duurzame land- en bosbouwpraktijken te implementeren.

Leven in het water

Beschermen en duurzaam gebruiken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen door vervuiling te verminderen, overbevissing tegen te gaan, en het behoud van mariene ecosystemen te bevorderen.

Klimaatactie

Actie ondernemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden door het verminderen van broeikasgasemissies, bevorderen van hernieuwbare energie, en het implementeren van aanpassingsstrategieën om gemeenschappen weerbaarder te maken.

Verantwoorde consumptie en productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen door het verminderen van afval, bevorderen van recycling, en het aanmoedigen van verantwoorde bedrijfspraktijken en consumentengedrag.